In de tweede helft van september ontvangt u de brief ten behoeve van de actie solidariteitskas in de brievenbus. Deze actie wordt jaarlijks gehouden, waarbij aan elk gemeentelid van 21 jaar en ouder een bijdrage wordt gevraagd van € 10. Aan de landelijke PKN wordt € 5 per belijdend lid afgedragen, de overige opbrengst is bestemd voor de eigen gemeente.

Een beroep op de solidariteitskas kan worden gedaan omdat het bij een gemeente even niet lukt om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente vitaal te blijven. Een paar voorbeelden:

– Er is dringend behoefte aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker;

– Het is nodig om als missionaire gemeente actief te zijn in bijvoorbeeld een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk;

– Er is een tijdelijke bijdrage nodig om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken.

De solidariteitskas is ook bedoeld om gemeenten te ondersteunen die projecten hebben die niet door één plaatselijke gemeente kunnen worden betaald (bv schipperspastoraat).

De Nieuwe Rank heeft bij de opstart als wijkgemeente eveneens een bijdrage ontvangen vanuit de solidariteitskas.

Wilt u solidair zijn met andere kerkelijke gemeenten in Nederland en tevens uw eigen gemeente financieel ondersteunen?

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Het college van kerkrentmeesters.