De financiële gang van zaken bij kerkbeheer gedurende dit lopende jaar 2020

Een maand geleden hebben wij u geïnformeerd over de financiële gang van zaken bij Kerkbeheer in dit lopende jaar. Wij gaven toen aan, dat aan de inkomstenkant met name de inkomsten uit collecten en uit de bazaars van De Brug en De Kiem zich op een lager dan gebruikelijk ontwikkelden. Op beide posten gaan wij onderstaand nader in.

Zoals bekend was vanaf half maar tot 1 juli het houden van collecten in de diverse kerkgebouwen nauwelijks tot niet mogelijk. Vrij snel zijn toen de mogelijkheden van betalen met de app, via de bankrekening e.d. kenbaar gemaakt om toch met de collecten mee te kunnen doen. Dit heeft ertoe geleid, dat inmiddels behoorlijk wat gemeenteleden er voor hebben gezorgd, dat een belangrijk deel van de begrote collecte-inkomsten kon worden geïncasseerd. In cijfers: tot en met oktober jl. is voor Kerkbeheer ca. € 33.000 ‘binnengekomen’, ongeveer € 15.000 minder dan voor dit jaar was begroot.

Wat betreft de beide bazaars mochten wij de afgelopen jaren van beide bazaarcommissies (tot en met 2019) in totaal gemiddeld € 100.000 ontvangen. Ook voor 2020 waren weer allerlei activiteiten ontwikkeld. Met een aangepast programma hebben beide bazaarcommissies toch nog een netto opbrengst van in totaal € 50.000 weten te realiseren, wat in de gegeven omstandigheden als een mooi resultaat kan worden gezien en waar wij blij mee mogen zijn.

Samenvattend kan worden gesteld, dat de inkomsten uit collecten en bazaars dit jaar rond € 65.000 lager zullen uitkomen in vergelijking met de begroting. Zoals hiervoor aangegeven, zijn er al behoorlijk wat leden die inmiddels via de app en de bankrekening een bedrag betaalden om de misgelopen collecte-inkomsten te verkleinen. Diegenen onder ons, die deze betalingsmogelijkheden nog niet hebben benut, willen wij graag aanmoedigen hier gebruik van te maken, zodat wij het hiervoor genoemde tekort naar beneden kunnen brengen. Het bankrekeningnummer, waarop u uw gift kunt overmaken, is NL05 RABO 0323 2069 72.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Jan Omvlee, voorzitter CvK
Gertjan Boekestein, penningmeester CvK