Heilig avondmaal

Binnen De Nieuwe Rank vieren we met regelmaat het Avondmaal met elkaar. De manier waarop we dat vieren kan verschillen, zodat we steeds blijven nadenken over de betekenis. Want hoewel de vorm waarin we Heilig Avondmaal vieren kan verschillen: de betekenis blijft hetzelfde.

Waarom vieren wij het Heilig Avondmaal?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Wij vieren het Avondmaal, omdat Jezus ons de opdracht heeft gegeven om dat te doen. Deze opdracht gaf Jezus aan Zijn discipelen tijdens de Pesach-maaltijd, de avond voor Zijn lijden en sterven. (Mat. 26:26-29; Marc.14:22-25; Luc.22:14-20; 1 Kor. 11:17-34). Na de opstanding van Jezus en Zijn hemelvaart is de Christelijke gemeente het Avondmaal blijven vieren.

Wat is de betekenis van het Heilig Avondmaal?

De eerste keer dat het Avondmaal werd gevierd, was tijdens het Joodse Paasfeest. Jezus deelt de Pascha maaltijd met Zijn leerlingen. Bij deze Pascha maaltijd werd herdacht dat het Joodse volk bevrijd was uit de Egyptische slavernij (Exodus 12).
Wanneer Jezus deze maaltijd deelt met Zijn leerlingen neemt Jezus het brood, sprak er het zegengebed over uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En Hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.’ Hiermee heeft het Heilig Avondmaal alles te maken met het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. Zijn lichaam werd aan het kruis verbroken en Zijn bloed vergoten. Zo offerde Hij Zijn eigen leven. Dat offer is éénmalig. Het kan en hoeft nooit overgedaan te worden. Met de viering van het Avondmaal doen we het offer niet over, maar bij het Avondmaal denken wij eraan dat Jezus dit voor ons gedaan heeft.

Wat is de betekenis van brood en wijn?

Bij het Avondmaal eten we een stukje brood (in de vorm van matze) en drinken we een slokje wijn. Het brood verwijst naar het Lichaam van Jezus dat aan het kruis werd gebroken voor onze zonden. Door dit brood te eten, laten we zien dat we Jezus nodig hebben en dat we geloven dat Hij voor onze zonden is gestorven. De wijn verwijst naar het bloed van Jezus dat vergoten is voor ons en ons reinigt van alle zonden (1 Joh. 1: 7). Door het brood te eten en de wijn te drinken zeggen we: “Net zoals we eten en drinken nodig hebben om te kunnen leven, hebben we het nodig dat de Heere Jezus voor onze zonden is gestorven.” Brood en wijn komen in ons lichaam. Zo moet ook de Heere Jezus Zelf in ons komen wonen.

Het Avondmaal heeft alles te maken met verzoening tussen God en mensen. Door de zonde die wij mensen allemaal doen, is de relatie tussen God en mensen stuk gegaan. En die relatie kan niet zomaar worden hersteld. God kan de zonde niet zomaar ‘door de vingers zien’. Zonde / ongehoorzaamheid vraagt om straf. Maar God wil ons eigenlijk helemaal niet straffen. Daarom is Jezus gekomen. Hij heeft de straf op de zonde gedragen, door te sterven aan het kruis. Maar wij geloven ook dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen! Door het geloof in Jezus kunnen wij weer een relatie met God hebben.

Het Avondmaal laat ons terugdenken aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het maakt ons steeds weer bewust van onze zonden. Maar door het geloof in Jezus mogen we ook weten dat wanneer we onze zonden belijden, God, onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. (1 Joh. 1:9).

Bloemstuk heilig avondmaal

Waarom gebruiken we matzes bij het vieren van het Heilig Avondmaal?

Een matze is een plat brood dat niet is gerezen. Bij de instelling van het Avondmaal, tijdens het Joodse paasfeest ( Pesach) aten ze ook brood dat zonder gist gebakken was (matzes). Ze dachten bij die maaltijd terug aan de bevrijding uit de slavernij uit Egypte, daar moesten de Joden klaar staan voor een snel vertrek. Ze hadden dus geen tijd voor uitgebreide maaltijden en het bakken van brood, vandaar ongezuurd brood. Deze geschiedenis is te lezen in Exodus 12.
Christenen gedenken dan misschien niet letterlijk de bevrijding van de slavernij uit Egypte, maar wel de bevrijding van de slavernij van de zonde door het offer van Jezus aan het kruis. In de Bijbel wordt de zonde ook wel vergeleken met gist, dat door het deeg gaat. Bijvoorbeeld in 1 Corinthiërs 5: 6-8. Het niet eten van ‘gegist brood’ staat symbool voor het niet toelaten van zonden in het lichaam en de bevrijding van onze zonde door Jezus, die ons ‘Brood des levens’ is.

We gebruiken ook druivensap bij het Heilig Avondmaal. In plaats van (rode) wijn kunnen kinderen (rode) druivensap drinken en volwassenen die geen wijn wensen te drinken.

Hoe vieren we het Heilig Avondmaal?

De vorm waarin wij Avondmaal vieren kan per dienst verschillen. Op die manier wordt het vieren van het Avondmaal niet snel een gewoonte, een ritueel, dat verder geen inhoud heeft, maar blijven we ook steeds nadenken over de betekenis van het Avondmaal.

Voordat we aan het Avondmaal gaan, is het goed om na te denken over de betekenis ervan. We vragen ons af of we (nog) leven volgens de richtlijnen van de Bijbel en nemen de tijd om onze zonden aan God te belijden. We denken erover na of we het aanbod van Jezus offer, dat Hij in onze plaats is gestorven, wel willen aanvaarden en stellen onszelf de vraag of we Jezus wel echt nodig hebben in ons leven. Als het niet goed blijkt te zitten met onze relatie met God, of met mensen om ons heen, dan krijgen we de gelegenheid om dat goed te maken.

We mogen daarbij voor ogen houden dat we hier op aarde nooit perfect zullen leven als gelovigen. Ieder mens doet verkeerde dingen. We zondigen allemaal. Bij het Avondmaal gaat het er dan ook niet om dat je helemaal perfect moet zijn, want dan zou niemand het Avondmaal kunnen vieren. Het gaat om de vraag of we Jezus in ons leven nodig hebben en we leven vanuit de genade van God.
Wanneer dat zo is, is het Avondmaal ook een plaats om God te danken. Hem te eren, omdat Hij het mogelijk gemaakt heeft dat we met Hem samen leven. Die dank wordt zichtbaar in de liederen die we in de diensten zingen, in de aanbidding die vanuit ons hart komt en wordt uitgesproken in onze liederen en gebeden. Die dank wordt ook zichtbaar in wat we anderen vertellen over God. Wie Hij voor ons is en wat Hij voor ons heeft gedaan en onze dank wordt zichtbaar in ons leven, waarin we Jezus volgen en leven in gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord. Een leven waarin we breken met de zonden en leven vanuit de genade die God ons aanbiedt door Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.

Door met elkaar het brood te breken en de beker te drinken, laten we zien dat we leven in gemeenschap met Jezus Christus en leven in gemeenschap met elkaar. Als De Nieuwe Rank is het ons verlangen om ook met elkaar het Avondmaal te vieren en zo onze gemeenschap met God en met elkaar zichtbaar te maken in onze diensten.

Voor wie is het Avondmaal bedoeld?

Hier wordt door verschillende gelovigen anders over gedacht. Sommigen vinden dat het Avondmaal alleen bedoeld is voor de volwassen gelovigen. Anderen vinden dat bij het Avondmaal ook de kinderen van harte welkom zijn. Als De Nieuwe Rank vinden we dat de kinderen welkom zijn aan het Avondmaal.

Wanneer gesteld wordt dat kinderen niet welkom zijn bij het Heilig Avondmaal is dit vaak omdat gedacht wordt dat de kinderen de betekenis van het Heilig Avondmaal nog niet goed begrijpen en zelf nog niet geloven in Jezus. Daar kan tegenin gebracht worden dat de jonge kinderen geheiligd zijn in het geloof van de (gelovige) ouders. (1 Kor. 7:14). Wel is het belangrijk om op een eenvoudige manier met de kinderen te praten over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Dat doen we tijdens Promiseland, maar ook thuis is het goed om er als ouders met de kinderen over te praten.

Laten we voor ogen houden dat het bij het Heilig Avondmaal gaat om ons geloof in Jezus. Laten we ieder voor onszelf op letten dat het bij het Avondmaal gaat om de betekenis van de viering van een bijzondere maaltijd.