Sinds de fusie van de Protestantse kerken in ’s-Gravenzande in 2016 is binnen de PGG Stichting Zalencentra Westland operationeel. Het beheer van de zalencentra De Brug en De Kiem valt onder
verantwoordelijkheid van deze Stichting. De laatste tijd, ook al voor de coronacrisis, is gebleken dat het steeds moeilijker wordt om te komen tot een sluitende exploitatie. De tekorten lopen op en worden jaarlijks gedekt door de PGG. Ook moeten er steeds meer commerciële inspanningen verricht worden om de tekorten zo beperkt mogelijk te houden. Reeds in 2018 is door de Algemene
Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters van de PGG gesproken over mogelijkheden om in deze situatie verbetering aan te brengen. Er werd een werkgroep in het leven geroepen om
voorstellen te doen voor mogelijke oplossingen. Hierbij werd tevens externe deskundigheid ingehuurd. In april 2019 werden 4 scenario’s voorgesteld, waaronder het afstoten van één van beide
gebouwen. Deze scenario’s werden verder uitgewerkt en besproken binnen het College van Kerkrentmeesters. Eén van de conclusies was dat het openhouden van beide gebouwen niet
toekomstbestendig is. De exploitatie zou structureel tekorten laten zien.

Daarom is er in gezamenlijk overleg tussen de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters afgesproken om een Projectgroep Toekomst Zalencentra te formeren, die de levensvatbaarheid en duurzaamheid zal gaan uitdiepen van de beide zalencentra De Brug en De Kiem. De werkzaamheden zijn drieledig: de wensen van de wijkgemeentes t.a.v. benodigde ruimtes en faciliteiten worden geïnventariseerd; verder moet vastgesteld worden welke investeringen nodig zijn om tot toekomstbestendige huisvesting te komen. Voorts dient te worden onderzocht op welke wijze een verantwoorde exploitatie kan worden gerealiseerd.
Een goed onderbouwd financieel plan is één van de eisen die de voorstellen van de Projectgroep dient te completeren.

Wanneer de plannen zijn uitgewerkt en besproken binnen het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad, zullen deze worden voorgelegd aan de wijkkerkenraden en vervolgens aan de gemeenteleden.

namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Omvlee,
Voorzitter