Zondag 11 oktober, spreker dominee Glashouwer, zangleiding Rianne de Zeeuw en dienstleiding Rommie van Essen.

Er is een bijzondere profetie in de Bijbel over het Loofhuttenfeest. In Zacharia 14: 16-17 staat te lezen: “Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Heere der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de Koning, de Heere der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen…” Ooit eenmaal zal vanuit Jeruzalem de zegen van God over de hele aarde gaan. Want “het Heil is uit de Joden” zegt de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4:22. Wat betekent dat voor ons?