Opwekking 805  ‘Maak ons hart onrustig, God’

Met dit lied sloten we twee weken geleden onze dienst in De Nieuwe Rank af.
Het eerste couplet bezingt:
Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Ik moest terugdenken aan een preek van Robin Bulsing van enkele weken geleden met als thema ‘rust en reuring’. We kunnen door de Heilige Geest aangeraakt worden, tot denken gezet worden en in een ‘heilige onrust’ komen. Om vervolgens tot actie te komen, zoals hij vertelde over Gideon in Richteren 6.

Op één van zijn slides stond: “Reuring: God op ÉÉN en dus kleur bekennen  &  met ‘afgoden’ afrekenen”

Hij deed aan het einde van zijn verhaal een oproep om na te gaan of we zelf nog met afgoden moesten afrekenen. En we namen even de tijd, zodat we ergens bij bepaald konden worden. Ik moest toen denken aan het letterlijk afrekenen met ‘afgoden’ die bij veel mensen in huis staan, zoals Boedha beeldjes, amuletten en andere religieuze, Oosterse beeldjes. Laten we kleur bekennen en er afstand van doen! Laten we er niet met ‘gemakkelijke woorden’ over denken dat het geen kwaad kan en dat het maar tot decoratie dient. Mijns inziens is dit een ‘mooie leugen’.

Gideon moest het altaar van Baäl vernielen en de gewijde palen omhakken. Oftewel afstand doen van afgodsbeelden. Onze Hemelse Vader is een jaloers God. Ongehoorzaamheid verdient straf en dergelijke voorwerpen kunnen ons tot vloek zijn. Daarentegen wordt gehoorzaamheid (trouw zijn aan God) beloond met Gods zegen. In het Oude Testament staan hier vele voorbeelden van.

Vraag God om wijsheid waarvan je afstand moet doen en waarmee je moet afrekenen. Vertrouw op de inspiratie van de Heilige Geest!
Rond 31 oktober wordt er Halloween ‘gevierd’. Vele huizen worden versierd en er worden Halloweenfeesten en –tochten georganiseerd. Laten we ook hier waakzaam zijn en er niet te gemakkelijk over denken. We mogen in Jezus Naam bidden voor bescherming, zoals we afgelopen zondag mochten horen over onze autoriteit als kinderen van de Hemelse Vader.

Veel wijsheid gewenst!
Zodat we meer de rust en nabijheid van onze Hemelse Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest mogen ervaren. Om deze vervolgens door te geven aan de wereld om ons heen.