In de laatste morgendienst van Ds. Henk Zeeman op 15 november zijn de leden van de beroepingscommissie nog door hem ingezegend voor hun taak. Voor de goede orde vermelden we hier nog even de namen: Arjan van Oosten (vz.), Arjan Vermeer (secr.), Dineke v.d. Meer, Frank de Bruijn, Wim van Erven, Debby Mostert en Merel Driesse. Als afgevaardigde vanuit de Dorpskerk is Rianne Kolenbrander inmiddels bij de commissie aangeschoven. En tenslotte is ds. Mark Verrips als consulent betrokken.

De periode vanaf de inzegening noemen we de voorbereidingstijd en wordt gebruikt om een aantal zaken te regelen. Als eerste is er toestemming nodig van: Commissie van Kerkrentmeester, Algemene Kerkenraad en Classis. Hier wordt gekeken naar de aanvraag en de financiële draagkracht van de gemeente. Hieruit is naar voren gekomen dat we -naast 0,3FTE van de Gemeenteopbouwwerker- een vacature kunnen plaatsen voor 0,7FTE voor een Predikant (28 uur). Dit maakt totaal 1FTE en daarmee is er (op dit moment) geen ruimte voor het aanstellen van een Jeugdwerker. We zullen dit anders gaan invullen.

Een tweede onderdeel is het opstellen van de profielschets van de gezochte predikant. Het is belangrijk dat we duidelijk op papier hebben wat voor specifieke bijdragen, eigenschappen, competenties en persoonlijke kenmerken we van de predikant vragen, voordat we gaan zoeken. Na een aantal versies is in het Kernteam overleg van 5 januari de profielschets vastgesteld en deze hebben we gepubliceerd op onze website en is te zien via de link https://www.denieuwerank.nl/vacature-predikant/

Met het vaststellen van het profiel kunnen we overgaan tot de fase waarin we kandidaten kunnen gaan zoeken. Wij hebben hiervoor een verzoek uitstaan bij de PKN Utrecht en het Evangelisch Werkverband. Maar ook u kunt een naam indienen van iemand die u geschikt acht. Dit kunt u doen naar beroepingscommissie@denieuwerank.nl waarbij wij naast de naam, woonplaats en evt. contactgegevens ook graag uw motivatie willen vernemen. Hoe beter u dat omschrijft, hoe meer wij er uiteraard mee kunnen. Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk.

Tenslotte een oproep aan u als gemeenteleden: Wij vertrouwen als commissie dat de Heer ons leidt naar de juiste persoon voor De Nieuw Rank. Graag gebed voor Zijn leiding, wijsheid en inzicht als commissie voor deze taak namens de gemeente.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u mailen naar bovengenoemd email adres of u kunt uiteraard één van de leden van de commissie benaderen.

Namens de beroepingscommissie
Arjan Vermeer