De financiële gang van zaken bij kerkbeheer gedurende dit lopende jaar 2020

Ook kerkgemeenschappen maken dit jaar vanwege de verspreiding van het coronavirus bijzondere tijden door. Zondagse kerkdiensten worden op een aangepaste wijze aangeboden en ook de pastorale werkzaamheden zijn anders georganiseerd. Daarnaast kunnen sommige onderdelen van onze activiteiten geen doorgang vinden.
Begin augustus was er nog het gevoel, dat er van lieverlee weer normale omstandigheden in het verschiet zouden kunnen liggen en dat bijvoorbeeld de jaarlijkse bazaars – in weliswaar gewijzigde opzet – weer georganiseerd zouden kunnen worden.
Op dit moment moeten wij, ook wat onze kerkelijke activiteiten betreft, helaas weer gaan ‘afschalen’, het is niet anders.

Bovenstaand geschetste ontwikkelingen raken ons financiële huishoudboekje. Immers, de kosten hebben veelal een doorlopend karakter, terwijl dit bij de inkomsten in mindere mate het geval is. In de loop van juni jl. hebben wij daarom een Aangepaste begroting 2020 opgesteld van de operationele kosten en inkomsten. Daaruit bleek al, dat het exploitatietekort  aanzienlijk zou toenemen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door verminderde collecte-inkomsten, het grotendeels wegvallen van de bazarinkomsten en een groter exploitatietekort bij de zalencentra.

Gelukkig kunnen wij constateren, dat de incasso van de belangrijkste inkomstenpost ‘Vaste vrijwillige bijdrage’ tot heden conform het begrote bedrag voor 2020 prima verloopt en daar zijn wij als College van kerkrentmeesters u dankbaar voor.

Wij merken verder nog het volgende op.

1. Collecten Kerkbeheer

Juist voor het uitbreken van COVID-19 is gelukkig in de Dorpskerk, de Noorderkerk en De Kiem beeldtelevisie gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg gehad, dat het beperkte fysieke kerkbezoek, in combinatie met de behoorlijke aantallen gemeenteleden die de kerkdiensten via beeldtelevisie volgen, tot een totaal kerkbezoek leidt, dat vergelijkbaar is met de periode tot maart van dit jaar. Hoewel een deel van de kerkbezoekers via de QR-code en/of betaling via de bank e.d. hun bijdrage geeft, blijft dit voor de PGG als geheel op dit moment nog een (kleine) minderheid. Daarmee blijven de collecte inkomsten dus erg achter.

2. Netto opbrengsten uit bazaars

Tot begin september jl. zag het er naar uit, dat beide bazaars – weliswaar in aangepaste vorm – doorgang zouden vinden en een belangrijk deel van de oorspronkelijk begrote € 100.000 alsnog zou worden gerealiseerd. Inmiddels is besloten, dat beide bazaars in fysieke vorm niet kunnen plaatsvinden. Hierdoor zullen de inkomsten beperkt blijven tot die uit de gehouden verlotingen.

3. Exploitatietekort Zalencentra

Op basis van enerzijds de inmiddels bekende uitkomsten tot en met 30 september 2020 en anderzijds het begrote tekort voor het vierde kwartaal wordt op dit moment uitgegaan van een tekort voor geheel 2020 van € 70.000.

Alles overziende gaan wij er op dit moment van uit, dat het begrote negatieve saldo van operationele inkomsten minus kosten  zal toenemen tot ca. € 180.000. Vanuit het College van kerkrentmeesters vinden wij dit tekort veel te hoog en we beraden ons dan ook over acties om dit tekort terug te dringen!

U verneemt binnenkort van ons!

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Omvlee,              voorzitter

Gertjan Boekestein,  penningmeester