In de nieuwsbrieven van 26 november 2020 bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom
de besluitvorming betreffende de toekomst van de zalencentra De Brug en De Kiem.
Onlangs heeft Projectgroep Toekomst De Kiem haar rapport aangeboden aan het CvK, die het in
haar vergadering van 25 mei jl. heeft besproken. In het rapport is ingegaan op de volgende drie
thema’s: een onderzoek inzake de wensen van de wijkgemeentes t.a.v. benodigde ruimtes en
faciliteiten; het vaststellen van de hiervoor noodzakelijke investeringen en het opstellen van een
verantwoord exploitatie scenario. De volgende stap is de bespreking van het rapport in de AK en de
wijkkerkenraden. Daarna zal het worden voorgelegd aan de gemeenteleden.
T.a.v. de toekomst van De Brug is er door meerdere partijen, werkzaam in de zorg, belangstelling
getoond voor het realiseren van service-appartementen voor senioren en/of zorgappartementen op
het terrein van De Brug. De Stichting Oudeland is bezig plannen te ontwikkelen voor een tweede
‘Berkenflat’, al dan niet samen met andere partijen, op het terrein van De Brug in combinatie met het
aangrenzende terrein, waar Okidoki en de WOS zijn gevestigd. De Stichting Oudeland is in overleg
met de Gemeente Westland betreffende vergunningen e.d. Er zal vanuit de PGG bekeken worden of
en zo ja, op welke wijze de PGG betrokken kan worden bij een te realiseren project.
Ook de Projectgroep Toekomst De Brug zal haar bevindingen bespreken in het CvK , waarna
rapportage volgt in de AK en de wijkkerkenraden.
Wordt vervolgd!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Omvlee
Voorzitter