DNR Toekomstdroom

God digitaal ontmoeten

5  Strategische prioriteiten

Waar zouden we als gemeente prioriteit aan moeten geven om op een gezonde manier door te groeien in breedte en diepte? Als we kijken waar we nu staan en welke verlangens er leven, waar moeten we dan in investeren om goede beheerders te zijn van alle mensen, mogelijkheden en verlangens die God ons als gemeente toevertrouwt? 

 1. Investeren in de kracht van kleine groepen en communities
  Veel nieuwe leden vinden de weg naar onze warme en toegankelijke gemeente. Groei is mooi, maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich verbonden blijft voelen bij De Nieuwe Rank? We willen investeren in de kracht van kleine groepen en communities, omdat dit de onderlinge verbondenheid versterkt, de groei in ons discipelschap vergroot en ons een wendbare gemeente maakt.
 • Dit gaat over de kern van kerk-zijn; een community die het geloof deelt en van betekenis is voor de omgeving. Dit is ook goed nieuws in onze individualistische maatschappij waar veel eenzaamheid is en echte community gemist wordt.
 • We willen inzetten op de kracht van verschillende groepsgroottes. Hierdoor versterkt de onderlinge verbondenheid en groeien we in discipelschap. In kleine groepen en communities zien we naar elkaar om, eten we samen en groeien we samen in geloof.
 • Dit maakt ons als kerk ook meer wendbaar en verbonden in een sterk veranderende wereld vol (potentiële) crises. De corona crisis heeft laten zien hoe belangrijk het is om relationeel te bouwen voor als vertrouwde structuren tijdelijk wegvallen.
 • Ontdekfase:
  • Verbondenheid wordt gevierd, maar staat ook onder druk nu we groeien.
  • Mensen die onderdeel zijn van een kleine groep ervaren veel meer verbondenheid.
  • Mensen die onderdeel zijn van een kleine groep ervaren meer geloofsgroei.
 • Droomfase: bij elkaar komen, leven delen, samen eten, samen dingen doen
 • Ambitie zomer 2026:
  • Iedereen is naast de ontmoeting op zondag in een kleinere setting verbonden. (Dit kan in vele vormen: van buddysysteem/triade, kleine groep rondom thema, meewerken in een team, onderdeel zijn van een wijkcommunity).
  • De nadruk ligt op bottom-up organisatie en initiatief.
  • Ontwikkeling van communities verloopt organisch, dynamisch; er ontstaan steeds wisselende verbindingen.
 1. Met mensen en middelen waarde toevoegen in de maatschappij

We zijn geroepen om Goed Nieuws te zijn voor onze omgeving en verschil te maken voor mensen dichtbij en verder weg. Er ligt binnen onze gemeente een groot verlangen om nog meer van betekenis te zijn voor onze omgeving. Dit vraagt om een investering in onze cultuur, hoe ervaart  onze omgeving wie wij zijn en wie God is? We gaan onze gemeenteleden inspireren en ondersteunen (ook m.b.t. de benodigde ruimten, gebouwen) om samen nieuwe initiatieven te nemen en bestaande missionaire activiteiten te versterken.

 • Het doel van de kerk ligt buiten onszelf. We zijn geroepen om Goed Nieuws te zijn voor onze omgeving en verschil te maken voor mensen dichtbij en verder weg.
 • Waarde toevoegen in de maatschappij vraagt investeren in de cultuur; de manier waarom we verbinden met God en met elkaar. Gebouwen faciliteren, maar wij als community waar de samenleving mee in contact staat, maakt alle verschil. Wie zijn wij? Wat proeven anderen als ze met ons in contact komen?
 • Ontdekfase: De missionaire kracht van DNR en de mate waarin we geïnspireerd en geholpen worden om in onze eigen omgeving missionair te zijn, scoort opvallend laag.
 • Droomfase: hier zijn veel dromen en verlangens gedeeld die gaan over uitdelen, van betekenis zijn voor onze omgeving, zegenend aanwezig zijn vanuit wie we zijn (community met de liefde van God) en vanuit de (fysieke) plek die God ons geeft (gebouw).
 • Ambitie zomer 2026:
  • Door inspiratie, diverse initiatieven en concrete ondersteuning worden we persoonlijk toegerust om in ons eigen leven van betekenis te zijn voor onze omgeving.
  • Initiatieven vanuit DNR worden aangemoedigd en ondersteund vanuit het leiderschap. Benodigde faciliteiten (bijv. gebouwen) mogen missionaire activiteiten niet belemmeren. Daarom is er een actief beleid geïmplementeerd waar passend bij de behoefte, eerst wordt gekeken naar bestaande locaties (de Kiem, Vineyard, het Kruispunt, etc.) en daarna naar overige opties.
 1. Prioriteit geven aan jonge generaties
  Als we de kerk van de toekomst willen zijn, moeten we een kerk zijn voor alle generaties. Onze taak is om het leven met God bewust voor te leven en door te geven aan de volgende generatie. Dit vraagt een andere mindset van alle generaties. De oudere generatie laat meer los, pakt waar nodig een coachende rol en geeft de jongere generatie meer ruimte om verantwoordelijkheden op te pakken. Daarbij gaat het niet om vervangen, maar om versterken. Samen met jong & oud vormgeven aan De Nieuwe Rank!
 • Dit gaat niet over welke groep het belangrijkste is, maar over het Bijbelse principe van doorgeven. De Bijbel spreekt veel over het doorgeven “van generatie op generatie” (zie bijv. Deut. 6, Matt. 28, 2 Tim. 2). Dit principe moedigt iedere generatie aan om het leven met God bewust voor te leven en door te geven aan de volgende generatie. Zo zijn en blijven we een kerk van alle generaties.
 • Dit vraagt iets van beide generaties. De oudere generatie wordt uitgedaagd om een andere rol op te pakken door kinderen/jongeren actief te betrekken, hen te coachen en taken en verantwoordelijkheden over te dragen. De uitdaging voor de nieuwe generatie is om een stap naar voren te doen, te leren en verantwoordelijkheid te nemen (ook voor het aanmoedigen van jonge mensen zijn veel Bijbelse voorbeelden).
  De Nieuwe Rank is bijna 15 jaar onderweg en veel mensen die vanaf de beginjaren betrokken zijn geweest, willen na jaren verantwoordelijkheden te hebben gedragen steeds meer dingen loslaten en overdragen. We zitten in de fase waarin veel nieuwe mensen op de schouders van de oudere generaties mogen gaan staan. Daarbij gaat het niet om vervangen, maar om versterken; samen met jong & oud vormgeven aan De Nieuwe Rank!
 • Prioriteit geven aan jonge generaties gaat dus ten diepste over een mindset; het werkt overal in door. Het gaat veel verder dan het kinder- en jeugdwerk goed neerzetten en ervoor zorgen dat er activiteiten voor de jonge generaties zijn. Het gaat om altijd de nieuwe generatie serieus nemen, naar ze luisteren, een volwaardige plek geven, verantwoordelijkheid geven, hen aanmoedigen en ondersteunen om stappen naar voren te zetten en (mede) gezicht te geven aan de kerk van vandaag en morgen. Door de nieuwe generatie prioriteit te geven, modelleren we hiermee aan de nieuwe generatie wat zij later weer mogen doorgeven aan de generaties die na hen komen.
 • Ontdekfase: in de enquête kwam het meer betrekken van jongeren als aandachtspunt naar voren. Daarnaast kwam bij het bidden & vasten kwam voorbij dat we niet hoogmoedig moeten worden door de groei en het enthousiasme binnen De Nieuwe Rank. De jonge generatie prioriteit geven versterkt dit; het vraagt van de andere generaties om nederigheid om de ander voorop te zetten.
 • Droomfase: hier werden verlangens voor de jonge generaties gedeeld. Daarnaast verwoordde de 18-30 jaar groep precies deze oproep; neem ons serieus en betrek ons in de gemeente; ook in keuze processen en het vormgeven van beleid.
 • Ambitie zomer 2026:
  • In de begroting en bij de inzet van mensen is prioriteit geven aan de jonge generaties duidelijk terug te zien.
  • We zien steeds meer jonge mensen actief betrokken in DNR, op de voorgrond maar ook achter de schermen.
  • Er is een levendige 18+ community verbonden aan DNR, waar de groep 15-18 jarigen makkelijk aansluit.
  • Er is een klankbordgroep van jongeren waarmee het kernteam ideeën kan toetsen.
 1. Investeren in kinderwerk en jongerenwerk als route naar groei

Wij zijn als gemeente gezegend met heel veel jonge kinderen. Het is van essentieel belang om in deze vormende levensfase te investeren in hun geloofsgroei en onderlinge relatie. Daarnaast is het kinder- en jongerenwerk een magneet voor nieuwe leden naar onze gemeente. De huidige aantallen en de verwachte instroom vraagt om structurele versterking van mensen en middelen, zodat het kinder- en jongerenwerk duurzaam kan worden ontwikkeld en uitgebreid.

 • We verlangen naar bruisend kinder- en jongerenwerk waar kinderen en jongeren plezier hebben, vriendschappen maken en meer ontdekken van God. Het is van essentieel belang om in deze vormende levensfase te investeren in hun geloofsgroei. Wanneer God ons zoveel jonge kinderen geeft, vraagt dit van ons om daar op een goede en duurzame manier vorm aan te geven. Dit gaat niet alleen over het kinderwerk op zondag, maar ook over kidskringen en het voeden en stimuleren van geloofsopvoeding in gezinnen en families.
 • Het kinder- en jongerenwerk is ook een heel mooie manier om meer mensen te bereiken. Het werkt als een magneet; het is aantrekkelijk en als kinderen het naar hun zin hebben nemen ze hun ouders mee. Het kinder- en jongerenwerk heeft daarmee een groot missionair potentieel.
 • De huidige aantallen en de verwachte instroom vraagt om structurele versterking, zodat het kinder- en jongerenwerk duurzaam kan worden ontwikkeld en uitgebreid. Dit vraagt om beschikbare capaciteit van goede mensen en het vrijmaken van voldoende middelen. Bij de inzet van mensen en het opstellen van de begroting moet zichtbaar worden dat kinderen en jongeren de kerk van de toekomst zijn.
 • Ontdekfase: 85% is dankbaar voor het kinder- en jongerenwerk; het wordt gezien als een kracht van De Nieuwe Rank.
 • Droomfase: We dromen van het blijvend investeren in jonge mensen en steeds meer verbinding tussen jong en oud.
 • Ambitie zomer 2026:
  • We investeren bewust in het kinder- en jongerenwerk, zodat vrienden van kinderen van de Nieuwe Rank het leuk vinden om uitgenodigd te worden voor activiteiten en ervaren dat dit een plek is van liefde, plezier, meer ontdekken over God en het bouwen van vriendschappen!
  • Er is een programma voor toerusting van kinderwerkers, bijv. door cursussen, aandacht en begeleiding van nieuwe kinderwerkers (ook jongeren!) door meer ervaren kinderwerkers.
  • Toerusting van ouders in (geloofs)opvoeding is een jaarlijks terugkerend thema, waarbij ook de verbinding wordt gelegd naar meedraaien in kinderwerk.
  • Kidskringen zijn verder geïntegreerd in en ondersteund vanuit het kinderwerk??
 1. Diversiteit in onderwijs, verbinding, vieren

We verlangen dat De Nieuwe Rank een plek is waar iedereen kan groeien in discipelschap. Naast de vieringen en activiteiten, stimuleren we mensen om zelf initiatief te nemen om geestelijk te groeien. We ontwikkelen een platform voor en door DNR waar een divers aanbod van materialen, vormen en initiatieven passend bij elke geloofs- en levensfase wordt gedeeld. Zo is er voor iedereen een volgende stap in zijn/haar reis met God, zowel door te geven als te ontvangen.

 • We verlangen dat De Nieuwe Rank een plek is waar iedereen kan groeien in discipelschap; van zoekers tot mensen die al jaren vertrouwd zijn met God. Voor elke geloofsfase en voor allerlei life events (huwelijk, ouderschap, pensionering, etc.)
 • Er is een hele brede groep mensen die zich thuis voelt in De Nieuwe Rank. Dat is een cadeau en vraagt ook om een cultuur van de ander blijven zoeken en waarderen te midden van verschillen. Door het ontwikkelen en aanbieden van verschillende vormen willen we recht doen aan de diversiteit in de gemeente.
 • We stimuleren mensen om geestelijk te groeien; juist ook door zelf initiatief te nemen. Met een platform waar vormen, materialen en cursussen te vinden zijn en meer zicht op allerlei initiatieven wordt dit gefaciliteerd. Wanneer er op thema allerlei vormen van onderwijs en kleine groepen kunnen worden geïnitieerd, sluit dit ook aan bij de prioriteit om te investeren in verbondenheid en community.
 • Ontdekfase: De enquête maakte het verlangen naar verdieping zichtbaar en vanuit de gemeente zijn allerlei thema’s aangedragen. Van het werk van de Heilige Geest tot aan gerechtigheid tot aan maatschappelijke thema’s die het leven raken.
 • Droomfase:
  • verdieping, creativiteit, maatschappelijke thema’s met daarbij ideeën en verlangens van meer afwisselende vormen; in de diensten, zoals community zondagen, getuigenissen met echte verhalen, etc.
  • Ideeën als DNR Academy met platform waar allerlei suggesties van materiaal en vormen te vinden zijn, waarin mensen initiatieven kunnen nemen om op basis van thema een (tijdelijke) kleine groep te starten. Of een ritme van wisselende zondagavond invullingen met studieavonden, chapel, debat over maatschappelijke thema’s, spel en ontmoeting, etc.
 • Ambitie zomer 2026:
  • Er zijn duidelijke keuzes gemaakt in alle vieringen, activiteiten en ritmes, welke settings welke nadruk hebben.
  • Er is een platform ontwikkeld voor en door DNR waar een divers aanbod van materialen, vormen en initiatieven passend bij elke geloofsfase wordt gedeeld. Zo is er voor iedereen in elke levensfase een volgende stap in zijn/haar reis met God, zowel door te geven als te ontvangen.

2  Essentiële randvoorwaarden

Deze onderdelen zijn niet zozeer prioriteiten, maar vormen samen de fundamentele randvoorwaarden om de doorontwikkeling en groei van de gemeente te ondersteunen.

 1. Talent- en leiderschapsontwikkeling

Om als De Nieuwe Rank op een gezonde manier door te groeien, vraagt dit om het trainen en toerusten van talenten en leiders binnen alle generaties. Belangrijk onderdeel hiervan is Jezus volgen en de cultuur van het Koninkrijk en DNR voorleven en doorgeven. We verlangen ernaar dat iedereen die een verantwoordelijkheid draagt en/of leiderschapsrol heeft binnen De Nieuwe Rank, groeit in visie en vaardigheden waarbij ook veel van elkaar wordt geleerd.

 • Om als Nieuwe Rank op een gezonde manier door te groeien, vraagt dit om het trainen en toerusten van talenten en leiders in alle generaties om Jezus te volgen, de cultuur van het Koninkrijk en DNR voorleven en doorgeven. We verlangen ernaar dat iedereen die een verantwoordelijkheid draagt binnen De Nieuwe Rank, groeit in visie en vaardigheden waarbij ook veel van elkaar wordt geleerd.
 • Nieuwe leiders opleiden die kerk-zijn vorm kunnen geven op allerlei plekken; maakt je ook wendbaar als kerk in crisistijd.
 • Ontdekfase: Vanuit de enquête bleek dat het ontwikkelen en inzetten van talenten in de gemeente een aandachtspunt (en daarmee een kans ) is.
 • Droomfase: Dromen van groei in de breedte en diepte vraagt ook breder leiderschap.
 • Ambitie zomer 2026:
  • In de visie en werkwijze van DNR wordt veel aandacht gegeven aan talent- en leiderschapsontwikkeling, op alle plaatsen in DNR voor alle generaties. Daarbij is een cultuur om regelmatig te evalueren en door te groeien naar andere rollen geïmplementeerd.
  • Er is specifieke toerusting van (groeps)leiders passend bij het streven naar meer en kleinere communities.
 1. Communicatie

Een groeiende gemeente vraagt om goede verbinding met elkaar door heldere communicatie. Wie zijn wij? Waar staan we voor? En wie doet wat? Zomaar een aantal essentiële vragen. We gaan een heldere visie, missie en waarden ontwikkelen als basis van onze communicatie. Daarnaast zorgen we ervoor dat het duidelijk is hoe, waar en voor wie we intern en extern communiceren als De Nieuwe Rank.

 • In de veelheid aan activiteiten en ontwikkelingen en te midden van een groeiende gemeente is heldere communicatie essentieel om goede verbinding met elkaar te blijven borgen.
 • Dit is belangrijk voor de hele DNR familie: Wie is waarvoor verantwoordelijk? Waarom doen we wat we doen? Welke activiteiten zijn er? Woorden geven aan maatschappelijk relevante thema’s, etc.
 • Tegelijk spreekt dit ook tot onze externe communicatie en ons verlangen om via De Nieuwe Rank het Goede Nieuws van Jezus en zijn Koninkrijk bij steeds meer mensen bekend te maken.
 • Ontdekfase: Er zijn veel zaken die onvoldoende duidelijk zijn: bijvoorbeeld wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe je bij een kring kunt aansluiten, informatie over ontwikkelingen, etc.
 • Droomfase: Tijdens het proces en verwerking van de droomfase bleek dat de vijf kernwoorden die gekoppeld zijn aan het logo veel overlap hebben en daarmee te weinig onderscheidend zijn. Daarnaast is er geen kort en bondig visiestatement over wie we als gemeente willen zijn en waar we voor gaan. Daarom de aanbeveling om tot een heldere verwoording van visie, missie en waarden (cultuur van DNR) te komen.
 • Ambitie zomer 2026:
  • Op basis van gemeenschappelijke taal is er meer helderheid over wie we zijn, waar we voor gaan en welke cultuur we met elkaar willen leven. Met bewust gekozen heldere en pakkende woorden vertelt iedereen een vergelijkbaar verhaal over wie we als Nieuwe Rank zijn.
  • Heldere communicatie over alle groepen die er zijn, waar ze voor staan, hoe je aan kunt sluiten, etc.
  • Er is een media strategie: welke kanalen gebruikt DNR, wie is doelgroep, via welk kanaal wordt welke info gedeeld.
  • Er is een duidelijke visie hoe DNR zich verhoudt tot de andere PKN gemeentes wat tot uiting komt in deelname aan gemeenschappelijke initiatieven, het delen van informatie in gemeenschappelijke media, etc.

1 Nieuw experiment

Met welke nieuwe vormen, vaardigheden of inhoudelijke thema’s zouden we moeten experimenteren om als gemeente nieuwe dingen te leren die nodig zijn voor de kerk van de toekomst?

 1. Gedachtegoed van Missional Communities[1], missiegroepen, wijk communities

Van experimenteren kun je leren, vanuit dit gedachtengoed willen we het experiment van een missiegroep gaan starten. Een groep van 20 – 40 mensen die samen een relatie opbouwen door verbondenheid en een gezamenlijke missie starten in bijvoorbeeld hun eigen wijk.

 • Proeven en gebruik maken van de kracht van de ‘sociale ruimte’ – groepen van 20-40 mensen. Small enough to care, and big enough to dare. Als groep klein genoeg om lief te hebben en groot genoeg om lef te hebben.
 • Missionaire focus niet individueel, maar als community vormgeven.
 • Stimuleert verbondenheid en versterkt het verlangen om relationeel te bouwen.
 • Geeft kansen voor mensen om verantwoordelijkheden op te pakken en te oefenen en daarmee nieuwe leiders te ontwikkelen.
 • Maakt ons wendbaar als kerk wanneer we onszelf trainen om in verschillende vormen en samenstellingen kerk-zijn vorm te geven.
 • Implementatievoorstel: vorm een kerngroep die zich verdiept in het gedachtengoed, aanpak en initiatieven van andere kerken (lessons learned). De kerngroep deelt dit in de gemeente en onderzoekt welke wijk of community een initiatief kan/wil starten om zo samen lerend onderweg te gaan. Het kernteam begeleid dit initiatief zolang dit nodig is.

[1] Een Missional Community is een groep mensen, ongeveer zo groot als een familie, gericht op (getuigend) aanwezig zijn in een bepaalde buurt of een netwerk van relaties. Een Missional Community staat voor het maken van discipelen van Jezus in deze netwerken of buurten. De deelnemers aan missionaire gemeenschappen vinden hun primaire identiteit van ‘kerk zijn’ meer binnen de missionaire gemeenschap dan in een grotere eredienst of een kleine groep. In wezen wordt deze groep mensen samen een geestelijke familie op missie.

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Romeinen 12: 4-5